Skip to content

Informatie voor kunstenaars

Wilt u een werk van u, een jaar lang op een prominente plek in de gemeente tentoonstellen?

De Wisselsokkel

Hieronder vindt u alle relevante informatie voor u als kunstenaar behorende bij het project
De Wisselsokkel

Data en jury

Specifieke informatie over deelnemende gemeenten, data en jury samenstelling.

1. Algemeen

 1. In deze vastlegging vindt u als kunstenaar de voor u belangrijkste informatie over het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk in de gemeente’. Leest u alle informatie rustig door en laat u zich vooral niet afschrikken door de hoeveelheid informatie. Alles is in gewoon Nederlands verwoord. Als u toch vragen heeft, kunt u een mailtje sturen naar info@kunstindegemeente.nl.
 2. In meerdere gemeenten wordt het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ uitgevoerd.
 3. Over het project vindt u in dit document algemene informatie.
 4. Over het project per gemeente specifieke informatie vindt u op de website www.kunstindegemeenst.nl.
 5. De werkzaamheden en de communicatie worden geïnitieerd door Stichting Kunstweek, hierna aangeduid als ‘De Organisatie’

2. ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ in het kort

 

 1. Op vaste plekken in meerdere gemeenten zijn of worden wisselsokkels geplaatst. De plekken worden per gemeente op de website www.kunstindegemeente.nl aangegeven.
 2. Op die wisselsokkels worden elk jaar nieuwe driedimensionale kunstwerken geëxposeerd.
 3. .Door de jaarlijkse wisselingen van kunstwerken wordt de veelzijdigheid van kunst getoond.
 4. Jaarlijks worden kunstenaars woonachtig of duurzaam werkend in een bepaald gebied uitgenodigd om kunstwerken of ontwerpen voor kunstwerken in te dienen voor plaatsing op de wisselsokkels.
 5. Uit de ingediende kunstwerken wordt door de inwoners van de gemeenten die aan het project meedoen en een per gemeente andere jury, de winnende werken gekozen voor plaatsing op de wisselsokkels.
 6. De geplaatste kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaars.
 7. Bij plaatsing ontvangen de kunstenaars een (huur)vergoeding van €3000,- incl. btw..

3. Het indienen van kunstwerken of ontwerpen van kunstwerken

 1. Als u kunstenaar bent en in aanmerking wilt komen voor plaatsing van een van uw kunstwerken in een van de aan het project deelnemende gemeenten, wordt u uitgenodigd om een of maximaal twee van uw kunstwerken (of ontwerpen voor kunstwerken) voor plaatsing in te dienen.
 2. Hiervoor moet u foto’s van een of maximaal twee kunstwerken indienen. U kunt ook tekeningen van ontwerpen voor een of maximaal twee werken indienen.
 3. Het indienen van een of maximaal twee (ontwerpen voor) kunstwerken is voor u kosteloos.
 4. De foto’s van de werken of tekeningen van de ontwerpen van werken, die u wilt laten meedingen naar plaatsing, mailt u naar info@kunstindegemeente.nl. Geeft u in het onderwerp van de mail aan voor welke gemeente u uw (ontwerpen voor) kunstwerken indient?
 5. Van elk werk mag u maximaal twee foto’s insturen. Van elk ontwerp van een werk mag u maximaal twee tekeningen insturen. Ingeval u meer dan twee foto’s of tekeningen per werk of ontwerp van een werk instuurt, verwijdert De Organisatie zonder overleg met u de ingestuurde foto’s of tekeningen op twee na. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel website bij uw inzending.
 6. Bij de foto’s of tekeningen vermeldt u minimaal: (1) of het een bestaand werk is of een ontwerp, (2) de afmetingen van het werk, (3) het materiaal of de materialen waaruit het werk bestaat, (4) de naam van het werk, (5) bij een ontwerp vermeldt u de verwachte realisatietijd. Tot slot (6) geeft u ook de betekenis of motivatie van het werk aan.
 7. Het insturen van foto’s en tekeningen kan gedurende een bepaalde periode die u op de website www.kunstindegemeente.nl vindt aangegeven. Voor of na deze periode ingestuurde foto’s en tekeningen worden niet in het selectieproces meegenomen.
 8. Een ooit in het kader van ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ geplaatst werk, kan niet nogmaals worden ingediend. Een eerder ingediend, maar niet voor plaatsing gekozen werk, mag nog slechts eenmaal ingediend worden.

4. Eisen waaraan het kunstwerk moet voldoen

 1. Het kunstwerk moet passen op de wisselsokkel. De afmetingen van de wisselsokkel zijn 100 cm (l) x 100 cm (b) x 30 cm (h).
 2. Het kunstwerk moet vandalismebestendig en weerbestendig zijn.
 3. Het kunstwerk mag geen scherpe randen of hoeken hebben.
 4. Het kunstwerk mag naar het oordeel van de jury niet aanstootgevend zijn.
 5. Het kunstwerk mag bewegen, op voorwaarde dat hiervoor geen aanvoer van elektriciteit nodig is.
 6. Het gebruik van water aan de oppervlakte van het kunstwerk is niet toegestaan.
 7. Het kunstwerk mag geen betekenis of bedoeling hebben waarmee de gemeente zich niet kan verenigen.
 8. Er zijn verder geen beperkingen met betrekking tot de uiting of betekenis van het kunstwerk, evenmin zijn er verder beperkingen met betrekking tot de te gebruiken materialen behalve dat het kunstwerk niet volledig van glas gemaakt mag zijn, noch van materialen die uitlogen.
 9. Het kunstwerk moet driedimensionaal zijn en minimaal 1 meter en maximaal 3 meter hoog. De langste breedte van het werk moet minimaal 0,4 meter en maximaal 1,5 meter zijn.
 10. Bij deze maatvoering is uitgegaan van ‘binnenstedelijke omgeving’. Wanneer het werk bijvoorbeeld op een grote rotonde in het ‘buitengebied’ komt, wordt deze maatvoering aangehouden: minimaal 2,5 meter en maximaal 4,5 meter hoog; de langste breedte van het werk is minimaal 0,6 meter en maximaal 2,5 meter.
 11. Het kunstwerk weegt maximaal 300 kilogram.
 12. Er zijn verder geen beperkingen met betrekking tot de uiting of betekenis van het kunstwerk.
 13. De kunstenaar voorziet en zorgt voor stevige bevestiging van het kunstwerk aan de sokkel.
 14. De kunstenaar is betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk.
 15. Na de periode dat het werk is geëxposeerd, wordt het werk teruggegeven aan de kunstenaar.
 16. Het kunstwerk blijft ook gedurende de expositie op de wisselsokkel eigendom van de kunstenaar en valt derhalve onder diens eventuele verzekering. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar om niet de beschadiging(en) herstellen, behalve wanneer lid p van dit artikel van toepassing is.
 17. Als de veroorzaker(s) van de schade bekend is (zijn), zal getracht worden de schade op de veroorzaker(s) te verhalen. Ingeval de schade te verhalen is, komt het verhaalde bedrag de kunstenaar toe, onder aftrek van gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 18. Beschadigingen aan het kunstwerk geven de kunstenaar geen recht op enige andere vergoeding dan de kosten van herstel voor zover de schade verhaalbaar is gebleken.
 19. Indien het winnend kunstwerk een ontwerp is, is de kunstenaar verplicht het kunstwerk overeenkomstig het eerdere ontwerp en met de beschreven materialen te vervaardigen. Indien de kunstenaar om technische redenen dient af te wijken, gaat hij hierover in overleg alvorens het werk te voltooien. Blijft hij hierin onnodig in gebreke of wijkt het uiteindelijke resultaat daardoor te veel af van het oorspronkelijke ontwerp en naar het oordeel van de desbetreffende gemeente is deze laatste gerechtigd haar keuze voor dit ontwerp te herzien.
 20. Indien de keuze voor een kunstwerk dat in een eerder stadium als winnaar werd uitgeroepen om de in punt r. genoemde redenen wordt herroepen, is de opdrachtgeven noch de gemeente de kunstenaar een vergoeding verschuldigd.

5. Overige aandachtspunten

 1. U bent betrokken bij het vervoer en de plaatsing van het kunstwerk van en naar de wisselsokkel.
 2. Houd er rekening mee dat het werk aan de onderkant stevig bevestigd moet kunnen worden op de wisselsokkel. Dat houdt in dat een enkele voet zeer stevig moet zijn of dat er meerdere bevestigingspunten zijn.
 3. Het winnende werk wordt circa 1 jaar op de wisselsokkel geplaatst, bij kortere of langere plaatsing zijn geen kosten verschuldigd.
 4. Het werk dat gekozen is, moet binnen 1 maand nadat het gekozen werk bekend is, geplaatst kunnen worden.
 5. Als het kunstwerk gedurende de expositie wordt beschadigd, zal de kunstenaar de beschadiging(en) om niet binnen 14 dagen herstellen.
 6. Beschadigingen aan het kunstwerk geven geen recht op enige vergoeding. Ingeval derden aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de kosten van een herstelbare of onherstelbare beschadiging, zal De Organisatie meewerken aan het verhalen van de schade op de veroorzaker.
 7. Als twee maal achter elkaar werk van dezelfde kunstenaar gekozen is voor plaatsing op de wisselsokkel, kan deze kunstenaar daarna gedurende twee jaar niet meedoen met het project.

6. Publiciteit

 1. U geeft toestemming voor het gebruik van tekeningen en foto’s van uw werken en/of ontwerp(en) voor werk(en) voor publicaties.
 2. Als uw werk door de jury wordt geselecteerd voor de tweede verkiezingsronde krijgen u en uw werk publiciteit op de website www.kunstindegemeente.nl.
 3. Kunstwerken die aan de selectie meedoen en/of die op de wisselsokkel worden geplaatst, kunnen ook op de website van Stichting Kunstweek, op de website van de gemeente en in publicaties over het project worden getoond.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, bent u voor publiciteit geen kosten verschuldigd en evenmin geeft publiciteit recht op enige vergoeding.

7. Eigendom

 1. De voor plaatsing gekozen kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaars: de werken zijn, ook gedurende de tijd dat de werken op de wisselsokkels zijn geplaatst, van de kunstenaars.
 2. Na de perioden dat de werken worden geëxposeerd, worden de werken aan de betreffende kunstenaars teruggeven.

8. Selectieprocedure

 1. Elk kunstwerk dat in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ (circa) een jaar lang op een wisselsokkel wordt geplaatst, wordt met een verkiezing gekozen.
 2. De verkiezing kent drie verkiezingsrondes.
 3. Bij de eerste verkiezingsronde is een jury betrokken, die uit alle ingediende voorstellen, maximaal tien ingediende kunstwerken kiest. Bij de tweede verkiezingsronde worden alle inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun mening over die (maximaal) tien ingediende kunstwerken (of ontwerpen van werken) kenbaar te maken en hun voorkeur aan te geven. Bij de derde verkiezingsronde kiest de jury het winnende werk uit de drie werken die de meeste stemmen kregen van de inwoners.
 4. Alle aspecten van de verkiezing zijn gedetailleerd vastgelegd in een apart protocol dat u met een e-mail kunt opvragen. U kunt uw e-mail sturen naar info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘protocol verkiezing ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’.

9. Vergoedingen

 1. De vergoeding die de kunstenaar krijgt, van wie het werk wordt gekozen om (circa) een jaar lang op de wisselsokkel geplaatst te worden, bedraagt € 3.000,- (drieduizend euro) (incl. BTW).
 2. In gevallen dat het werk niet in of op een eigen voertuig kan worden vervoerd, is een vergoeding beschikbaar voor het vervoer van het kunstwerk van het atelier naar en van de wisselsokkel en plaatsing en verwijdering van het werk.

10. Tot slot

 1. Als u een of meer foto’s of tekeningen van (ontwerpen voor) kunstwerken indient in het kader van het project ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’, stemt u in met alle aspecten van het project, inclusief de wijze waarop het kunstwerk voor ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’ wordt gekozen.
 2. Vragen of opmerkingen over het project zijn welkom bij info@kunstindegemeente.nl met als onderwerp ‘Elk jaar een nieuw kunstwerk’. Kijkt u, voordat u uw vraag of opmerking mailt, eerst even op de website www.kunstindegemeente.nl of daar de informatie staat, die u zoekt.
 3. In de gevallen waarin voorgaande informatie niet voorziet, zal De Organisatie naar eigen goeddunken oordelen en handelen.
 4. Het project kan per gemeente op details afwijken van hetgeen in dit protocol is vastgelegd.
 5. Deze vastlegging is van 19 juni 2020 en vervangt alle eerdere versies.
 6. Op het project is het Nederlands recht van toepassing